Aktiver

Aktiver udgør en central del af et regnskab og repræsenterer de økonomiske ressourcer, som en virksomhed ejer, kontrollerer eller forventes at opnå økonomiske fordele fra i fremtiden. Aktiver kan opdeles i to hovedkategorier: omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

  • Omsætningsaktiver omfatter midler, der forventes at blive omsat til likvider inden for en kortere periode, normalt inden for et år. Dette kan omfatte kontanter, kundefordringer, beholdninger og kortfristede investeringer.
  • Anlægsaktiver er ressourcer, som virksomheden ejer og bruger til at generere indtægter over længere tid, typisk mere end et år. Dette kan omfatte ejendomme, fabrikker, udstyr, langfristede investeringer og immaterielle aktiver som patenter og varemærker.

Aktiverne præsenteres normalt på balancen, hvor de vises i rækkefølgen af likviditet, med de mest likvide aktiver øverst. Aktivernes værdi afspejles også i virksomhedens økonomiske resultater og kan være afgørende for investorer, kreditorer og andre interessenter, når de vurderer virksomhedens økonomiske sundhed og potentiale.

 

Befordringsfradrag også kaldet kørselsfradrag

Er det muligt at få fradrag for kørsel?

Befordringsfradraget er det som man som privat person kan opnå af fradrag på sin private selvangivelse. Personer kan på deres forskudsopgørelse, angive et foreløbigt kilometerantal til og fra arbejde, for på den måde at opnå fradraget allerede i det indeværende indkomstår. Det er nødvendigt at tilrette sin forskudsangivelse, hvis man fx får nyt arbejde, som ligger et andet sted, eller hvis man selv flytter bopæl.

 

Bogføring

Hvis du har søgt på bogføring kbh, så er du kommet til det rette sted. Som revisionsselskab har vi et indgående kendskab til bogføring og tilbyder vores kunder denne service. Bogføring kan være en relativ simpel proces men kan også kræve at man har indgående kendskab til momslovgivning og skattelovgivning og ikke mindst bogføringsloven. De seneste par år, har der været meget fokus på ændringer i bogføringsloven. Det er med ny bogføringslov blevet et krav at langt de fleste virksomheder skal benytte sig af et bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen. Hos Din Revisor København ApS benytter vi os af blandt andre E-conomic.

 

Cash Flow

Cash flow eller likviditetsstrøm måler mængden af likvide midler, der genereres eller forbruges af en virksomhed i en given periode. Det inkluderer typisk operationelle kontantstrømme, investeringskontantstrømme og finansieringskontantstrømme. Cash flow er afgørende for at vurdere en virksomheds evne til at generere likvider, tilbagebetale gæld, investere i fremtiden og belønne aktionærer.

 

Fravalg af revision

Selskaber kan fravælge revision når de befinder sig under nogle fastsatte grænser. Grænserne er fastsat i årsregnskabslovens § 135 og er som hovedregel, at regnskabet i to år har haft to af følgende: en balance under 4 mio kr., en nettoomsætning under 8 mio kr. og mindre end 12 ansatte. Ejer selskabet kapitalandele i andre selskaber, skal deres omsætning/balance/ansatte tælles med, når ejerskabet er 20% eller over.

 

Genoptagelse – tvangsopløsning

Et selskab kan komme under tvangsopløsning af flere årsager. En typisk årsag er, når selskabets ledelse glemmer at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. I første omgang vil selskabets ledelse blive gjort opmærksom på, at selskabet mangler at indsende årsrapporten, via brev i eboks. Når årsregnskabet fortsat ikke indsendes og fristen overskrides, så sendes selskabet til tvangsopløsning. Herfra bliver ledelsen afsat og efter noget tid tildeles selskabet en likvidator (advokat). Selskabet har mulighed for at blive genoptagelse, ved at indsende det manglende regnskab til Erhvervsstyrelsen og få en revisors erklæring om kapitalens tilstedeværelse, og at der ikke har været lån til ejeren. Har der været kapitalejerlån i selskabet i seneste regnskabsperiode, så er det ikke muligt at få genoptaget selskabet. Har selskabet haft driftsunderskud, og derfor har tabt sin egenkapital, så er der heller ikke mulighed for, at lave en genoptagelse.

 

Iværksætter

Hvis du er iværksætter, er det vigtigt at være opmærksom på krav til selskabet. Listen over krav er jo relativ lang, men vær særlig opmærksom på

at foretage momsindberetning rettidigt,

at indberette løn rettidigt,

at udarbejde regnskabet og indsendt det til Erhvervsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsafslutningen (den ser du i vedtægterne og på cvr.dk),

at få indberettet selvangivelse til SKAT.

Det er også vigtigt at vide, at selskabet ikke må låne penge ud til selskabet ejere – det er ulovligt og koster dyre renter til selskabet.

 

Kapitalejerlån – anpartshaverlån – aktionærlån

Begreberne dækker over det samme. Hvis et selskab låner penge ud til sin ejer, så er der tale om et sådan lån. Forholdet er ulovligt og det er vigtigt at selskabet bliver rådgivet om håndtering af lånet. Umiddelbart kan man foranlediges til at tro, at en tilbagebetaling løser problemet, men det gør det faktisk kun værre. Et tilbagebetalt lån er jo en fordel for selskabet, men for ejeren betyder det, at denne bliver skattepligtig af hævningen, selvom lånet er tilbagebetalt.

Det er muligt at løse problemet ved at udlodde et udbytte fra selskabet til kapitalejer. Det er dog vigtigt at vide, at ønsker man at løse det ved den model, så kræves der en revisorerklæring om udlodning af fordringen. Denne erklæring er nødvendig dokumentation overfor SKAT.

Der findes andre løsninger, og det er vigtigt at finde den bedste løsning til det konkrete tilfælde.

 

Kilometerpenge eller kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse er skattefrit for medarbejderen, når arbejdsgiver betaler medarbejder for at køre i sin private bil, i arbejdsøjemed, så længe at man holder sig til skats takster. Når en medarbejder stiller egen bil til rådighed, skal der laves kørselsregnskab, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der er helt specifikke krav til, hvilke oplysninger der skal indgå i kørselsregnskabet. Det er også vigtigt at vide, at arbejdsgiver skal dokumentere at de fører kontrol med kørselsregnskaberne. SKATs vejledning om kørselsgodtgørelse indeholder også et forslag til, hvilken blanket medarbejdere kan anvende til kørselsregnskabet. Se mere her: Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri skat.dk

 

Kryptovaluta

Når et selskab investerer sine midler i kryptovaluta er der efterhånden enighed om, at de skal optages som enten et immaterielt anlægsaktiv eller varebeholdning. Uanset hvilken post i regnskabet de føres på, skal kryptovaluta indregnes og måles til kostpris. Og her giver det mening at anvende fifo metoden til opgørelse af gevinst og tab ved salg.

Selskabet bliver beskattet efter realisationsprincippet frem for lagerprincippet, som ellers er gældende for eksempelvis børsnoterede værdipapirer. Men som det er med det meste, så findes der undtagelser.

 

Momsindberetning

Hvornår skal man indberette moms? Har virksomheden momspligtig aktivitet over 50.000 kr. på en 12 måneders periode, så skal virksomheden indberette moms. I første omgang er virksomheden forpligtet til, at pålægge moms på sine salg, men opnår samtidig fradrag for moms på sine køb. Momsregnskabet føres i bogføringen og der er krav fra SKAT om, at et momsfradrag skal kunne dokumenteres til et underliggende bilag. Sædvanligvis har bogføringssystemer en momsberegner. Det skal forstås sådan, at når bogføringen foretages korrekt, og momsen føres på momskonti for de rette momsperioder, så vil det være muligt at trække en momsindberetning ud af bogføringssystemet, som svarer til, hvad der skal indberettes til SKAT.

Momsperioder kan variere alt afhængig af forskellige forhold, så som blandt andet størrelse på omsætning, om virksomheden har handel med udland og om virksomheden har haft kontroller som har resulteret i kortere momsperiode. Det er i udgangspunktet SKAT der bestemmer momsperioden.

Virksomheder som endnu ikke er momsregistreret, kan lave en momsregistrering på virk.dk.

 

Personfradrag skat – nu bliver det interessant

Hvilke muligheder har en helt almindelig lønmodtager for at opnå fradrag i skat? SKATs system er heldigvis relativt selvkørende, i den forstand, at du modtager de fradrag du er berettiget til, helt automatisk. Det kan fx være fradrag for renteomkostninger, eller fradrag tab på værdipapirer. Men der kan være situationer hvor SKAT ikke får oplysninger fra bankerne, eller långiver, og så skal man selv være aktiv, for at opnå skattefradrag. Har du som lønmodtager været på forretningsrejse og overnattet ude, vil du have mulighed for forskellige fradrag. Det afhænger af, om arbejdsgiver har betalt for alle udgifterne, fx mad og drikke, eller om du som medarbejder selv har betalt. Har arbejdsgiver betalt for alt, har man stadig mulighed for, at opnå fradrag for småfornødenheder.

 

Revisor København

Din Revisor København har adresse i den nyeste Københavner bydel, Ørestad. Vi favner kunder fra hele Sjælland, og udover at være i Ørestad, så er vi også Din Revisor på Amager, og Din Revisor i Tårnby. Amager er vores lokalområde, men med metroen få hundrede meter fra vores kontor, så er vi meget tæt på resten af København.

 

Din Revisor er et revisionsfirma, i den forstand at vi er godkendte revisorer. Som revisionsfirma tager vi os af mange forskellige typer af opgaver. Vi arbejder primært for selskaber, der har brug for en sparringspartner. Vores mål er altid, at gøre virksomhederne i stand til, at håndtere de mange regler og krav, der eksisterer inden for bogføring, moms, afstemning, regnskab, skat osv.

 

Revisorerklæringer

Revisorerklæringer kommer i mange forskellige former. Som revisorer erklærer vi os om eksempelvis årsrapporter. Det kan være en decideret revisionserklæring, hvor vi tester, kontrollerer og beviser at regnskabet er baseret på korrekte tal. Dette sker efter et sæt af standarder, som indeholder specifikke krav til revisors arbejdshandlinger og kontroller. En revisorerklæring er et generelt begreb og anvendes også om andre typer af erklæringer. Udover erklæringer på årsrapporter, erklærer vi os også om blandt andet kapitalens tilstedeværelse, når et selskabet ønskes at blive genoptaget, efter at være sendt til tvangsopløsning.

 

Hvad er revision

Revision er det arbejde revisor udfører, for at kunne afgive en revisionserklæring, med den højeste grad af sikkerhed. Revision udføres efter ISA standarderne, som indeholder specifikke krav til forskellige forhold og områder af et regnskab.

 

Revisor uddannelse

Hos Din Revisor København ApS er vi uddannede revisorer. Revisoruddannelsen indeholder blandt andet en cand.merc.aud, hvor man behandler blandt andet revisionsteori og regnskabslovgivning. Revisor uddannelse er en længere videregående uddannelse. Fordelen ved uddannelsen er, at man som studerende sideløbende med sin uddannelse, kan arbejde som revisor trainee og udføre konkrete revisionsopgaver. Det giver en god viden og forståelse i forhold til uddannelsen, når man som studerende samtidig har hands on.

 

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en type af revision som vi har i Danmark, men endnu ikke i de øvrige nordiske lande. Det er en revision light, som er en revisorerklæring med en mindre grad af sikkerhed end en almindelig/fuld revision. Udvidet gennemgang er baseret på analyse og forespørgsel i udgangspunktet. Men der er også andre krav til hvad revisor skal udføre, og blandt andet også krav til, hvad revisor skal spørge ledelsen til.

Du er velkommen til at kontakte os

Ring eller skriv til os. Vi er klar til at hjælpe.

73 70 86 87
koebenhavn@dinrevisor.net